Warunki handlowe sklepu internetowego działającego pod adresem www.elmaxshop.pl prowadzonego przez spółkę ELMAX STORE, a.s., ul. Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, Republika Czeska wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy v Ostravě pod nr. 25373781, nr NIP PL5263129426.

Warunki te określają prawa i obowiązki sprzedawcy (dostawcy) i kupującego (nabywcy) i są zgodne z prawem Republiki Czeskiej.

Jeżeli nabywcą jest konsument (osoba fizyczna lub prawna, która kupuje produkty lub usługi do celów innych niż handlowe) do umowy stosuje się Kodeks cywilny RC (Ustawa nr. 40/1964Sb.) i Ustawę o ochronie konsumentów ( nr.513/1991 Sb.)

Jeżeli nabywcą jest osoba prawna prowadząca działalność gospodarczą i kupuje towary lub usługi do celów handlowych do umowy stosuje się Kodeks handlowy RC.

Sprzedawca umieszczając swą oferetę na w/w stronach internetowych wyraża chęć zawarcia umowy sprzedaży towarów lub usług według podanych warunków .

Podczas przeprowadzania przez Państwa procesu rejestracji do naszego sklepu internetowego działającego pod adresem www.elmaxshop.pl możecie Państwo dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Wyrażenie ewentualnej zgody następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w przygotowanym wniosku rejestracyjnym. Wówczas każdorazowo informujemy o celu zbierania Państwa danych osobowych, a także o znanych nam odbiorcach tych danych. Co istotne wyrażenie przez Państwa wyżej wymienionej zgody nie warunkuje możliwości zawarcia z nami umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. W każdym momencie Państwa zgoda może być cofnięta, poprzez złożenie przez Państwa stosownego oświadczenia.

Umowa sprzedaży wiąże od momentu złożenia zamówienia przez kupującego u sprzedawcy. Od tego momentu sprzedawca i kupujący są związani przepisami o złożeniu zamówienia drogą elektroniczną i niniejszymi warunkami handlowymi.

Zamówienia na stronie internetowej www.elmaxshop.pl są wysyłane tylko na adresy w Polsce, towary nie są wysyłane przez sprzedającego za granicę.

Składając zamówienie kupujący potwierdza, iż zapoznał się z niniejszymi warunkami i się z nimi zgadza.

Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane na stronie internetowej naszego sklepu internetowego działającego pod adresem www.elmaxshop.pl.

 

Informacje o zawartej umowie:

Umowa jest zawierana w języku polskim, jest archiwizowana w celu jej właściwego wykonania i nie jest udostępniana nieuczestniczącym osobom trzecim. Informacje dotyczące poszczególnych kroków prowadzących do wykonania umowy określone są w tych warunkach handlowych i proces ten jest zrozumiale opisany . Kupujący ma możliwość przed wysłaniem zamówienia do jego sprawdzenia i wniesienia ewentualnych korekt. Warunki niniejsze są umieszczone na stronach internetowych www.elmaxshop.pl i są do dyspozycji kupującego, który ma możliwość ich archiwizacji.

 

Informacje o cenie towaru, jego dostawie , kosztach dostawy i sposobie zapłaty:

Cena towaru w Zł łącznie z podatkiem VAT i ewentualnymi innymi podatkami jest umieszczona na stronach internetowych www.elmaxshop.pl. Do podanej ceny doliczane są tylko koszty dostawy.

Towar dostarczamy następująco:

Przesyłka kurierska do 30 kg.

 

- dla zamówienia opłacanego przelewem: 16,5 zł

- dla zamówienia na pobranie: 19,9 zł

 

 

WYSYŁKA GRATIS: Dla produktów oznaczonych " WYSYŁKA GRATIS " cena przesyłki jest 0,-- Zł

 

Towar znajdujący się na magazynie odsyłamy w ciągu 24 godzin w dniach roboczych.

Towar którego nie ma chwilowo na stanie odsyłamy zwykle w ciągu 8 dni roboczych. W wypadku gdyby nie byłoby to możliwe, skontaktujemy się z kupującym i ustalimy dalszy sposób postępowania.

Zapłata za dostarczony towar następuje:

1. Przelewem na podane konto przed wysyłką (przedpłata)

2. W momencie dostarczenia przesyłki formą pobraniową

Przy dostawie kupujący ma obowiązek sprawdzenia paczki i w wypadku, że jest widoczne uszkodzenie lub paczka jest otwarta ma obowiązek nieprzyjmowania jej. W tym wypadku konieczne jest poinformowanie sprzedawcy o zaistniałej sytuacji.W wypadku gdy kupujący stwierdzi jakiekolwiek rozbieżności między zamówionym a dostarczonym towarem należy bezzwłocznie poinformować sprzedawcę o tym fakcie.Późniejsze ilościowe i asortymentowe reklamacje mogą być nieuwzględnione.

Konsument ma prawo do reklamacji z tytułu usterek w okresie gwarancyjnym.

 

Prawo kilenta do odstąpienia od umowy sprzedaży

Kupujący ma prawo w ciągu 14 dni od momentu dostarczenia towaru do ostąpienia od umowy bez jakichkolwiek sankcji i bez podania przyczyny. W tym czasie kupujący musi powiadomić sprzedającego o tej decyzji. Towar zwracany jest w stanie pierwotnym, niepogorszonym i nie może być uszkodzony, nie mogą być widoczne ślady jego używania i powinien być zwrócony w oryginalnym opakowaniu. Sprzedawca zwróci kupującemu kwotę ceny zakupu w ciągu 30 dni. Jeżeli zwrócony towar jest uszkodzony lub są widoczne ślady jego używania, sprzedawca ma prawo na odszkodowania w wysokości odpowiadającej obniżonej wartości towaru.

 

Zgodność z umową kupna

W wypadku gdy towar w momencie przejęcia nie jest zgodny z umową kupujący ma prawo do bezpłatnej i bez zbędnej zwłoki naprawy stanu faktycznego do zgodnego z umową ,a to według decyzji kupującego w formie zamiany towaru lub naprawy towaru. Jeżeli żadna z tych form nie jest możliwa kupujący może zażądać uzasadnionego obniżenia ceny towaru lub odstąpić od umowy.

Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli kupujący o niezgodności towaru z umową wiedział przed przejęciem towaru lub sam niezgodność spowodował.

Towar uważa się za zgodny z umową, jeżeli sprzedany towar odpowiada deklarowanej jakości producenta lub oczekiwaniom kupującego na podstawie reklamy producenta lub sprzedawcy lub na podstawie aktów prawnych obowiązujących dla danego towaru.

Gwarancja

Jeżeli kupującym jest konsumentem czas gwarancji wynosi 24 miesiące od momentu przejęcia towaru przez kupującego. Czas gwarancji jest wydłużony o czas w którym towar był naprawiany. Jeżeli na towarze jest wyznaczony termin ważności zgodnie z wymogami przepisów szczegółowych (np. produkty spożywcze) to gwarancja mija zgodnie z wyznaczonym terminem ważności. Gwarancją nie jest objęte naturalne zużycie towaru spowodowane używaniem lub wady spowodowane niewłaściwym używaniem niezgodnym z instrukcją obsługi lub ogólnie znanymi zasadami używania towaru.

Konsument ma prawo w ramach gwarancji:

- Jeżeli chodzi o wadę usuwalną, prawo do bezpłatnej i szybkiej naprawy. O ile nie jest to możliwe ma prawo do obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy i zwrotu ceny towaru.

- Jeżeli chodzi o wadę nieusuwalną, uniemożliwiającą używanie towaru,konsument ma prawo do wymiany towaru lub odstąpienia od umowy i zwrotu ceny towaru. Te same prawa ma konsument o ile chodzi o wadę usuwalną, ale konsument nie może używać towaru z powodu powtarzającej się wady lub dużej ilości wad naraz. Za wadę powtarzającą się rozumie się tę samą wadę która wystąpiła poraz trzeci w okresie gwarancyjnym. Duża ilość wad naraz to 3 i więcej wad występujących naraz i broniących prawidłowemu używaniu towaru .

- Jeżeli wystepują inne wady nieusuwalne a konsument nie wymaga zamiany towaru, ma prawo do adekwatnego obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy i zwrotu ceny towaru.

 

Reklamacja

Jeżeli dostarczony towar w momencie dostawy lub w okresie gwarancyjnym wykazuje wady, klient ma prawo do złożenia reklamacji. Zalecamy klientom składanie reklamacji w formie pisemnej (np. e-mail). Jeżeli towar jest zwracany, to musi być należycie zapakowany tak, by nie doszło do jego uszkodzenia w czasie transportu. Do zwracanego towaru należy dołączyć dokumenty udowadniające nabycie towaru u sprzedawcy tj. kopię faktury, dokument gwarancyjny.

Adres do przesłania reklamacji to:

ELDOM - ELMAX

ul. Stalmacha 10

43-400 Cieszyn

Uprzejmnie prosimy o wysłanie informacji na nasz email: shop@elmaxshop.pl o nadaniu przesyłki na skrytke pocztową. W innym wypadku przesyłka niebędzie odebrana.

Sprzedawca lub osoba do tego upoważniona bez zbędnej zwloki podejmie decyzję w sprawie akceptacji reklamacji. W wypadkach bardziej skomplikowanych w ciągu 3 dni roboczych. Do terminów tych nie wlicza się okresu potrzebnego do dokonania ewentualnej fachowej ekspertyzy wrazie potrzeby.

 

Rozpatrzenie reklamacji nastąpi w terminie 14 dni od jej zgłoszenia. Reklamacja łącznie z usunięciem ewentualnej wady nastąpi w ciągu 30 dni o ile sprzedający z nabywcą nie uzgodni innego terminu.

Po upłynięciu tego terminu kupujący ma te same prawa jakby chodziło o wadę nieusuwalną.

W wypadku, gdy klient jest konsumentem koszty reklamacyjne pokrywa sprzedawca, w szczególności koszt dostarczenia reklamowanego towaru do sprzedawcy jak i ponownego odesłania go do klienta przez sprzedawcę.

Przypominamy również, że w sytuacji, w której klient jest jednocześnie konsumentem, to wówczas ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów dochodzenia swoich roszczeń. Zasady sposobu i przebiegu tych procedur dostępne są na stronach internetowych takich podmiotów (np. rzecznik praw konsumenta), których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

 

Ochrona danych osobowych oraz polityka prywatności :

Dane osobowe klientów są gromadzone i przetwarzane zgodnie z prawem Republiki Czeskiej , w szczególności z ustawą nr 101/2000 Sb. O ochronie danych osobowych , z późniejszymi zmianami oraz z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”). Dane osobowe klientów są w pełni zabezpieczone przed nadużyciami . Dane są przechowywane i nieudostępniane osobom trzecim.

Złożeniem zamówienia kupujący zgadza się z tym, że jego dane osobowe , czyli informacje jak: imię, nazwisko , numer telefonu, e-mail i adres oraz dane do wystawienia faktury będą wykorzystane do celów realizacji zamówienia i nie będą udostępniane osobom trzecim (z wyjątkiem firm transportowych, które będą dostarczały zamówiony towar do klienta ) . Kupujący ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich skorygowania . Ma również prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (więcej poniżej w dokumencie – „Polityyka prywatności”).

ELMAX STORE a.s. jest uczestnikiem programu „Zaufane Opinie” w ramach usługi świadczonej przez Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (60-166), ul. Grunwaldzka 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000493884, NIP: 7792420393, REGON: 302655470 polegającej na przesyłaniu przez Ceneo do kupujących za pośrednictwem poczty elektronicznej ankiet służących uzyskaniu od kupującego opinii na temat transakcji dokonywanej przez kupującego w sklepie, a także na zamieszczaniu w serwisie dostępnym w domenie Ceneo.pl  opinii wyrażonych przez kupujących w rezultacie otrzymania ankiet.

Kupujący dokonujący zakupu w sklepie może dobrowolnie wyrazić zgodę na przekazanie jego danych osobowych, w tym adresu e-mail do Ceneo. oraz na przetwarzanie przez Ceneo jego danych osobowych – wyłącznie w celu wypełnienia ankiety wskazanej powyżej.

Przy prowadzeniu naszego sklepu internetowego stosujemy tzw. pliki "cookies", które podczas korzystania przez Państwa z naszego sklepu internetowego zapisywane są przez nasz serwer na dysku twardym Państwa urządzenia. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie naszego sklepu internetowego na Państwa urządzeniach. W szczególności wspomniane powyżej pliki służą do utrzymania trwałości sesji, optymalizacji funkcjonowania naszego sklepu internetowego, zapewnienia bezpieczeństwa oraz prawidłowego działania naszego sklepu internetowego. Pliki „cookies” w żaden sposób nie wywołują zmian konfiguracyjnych w Państwa urządzeniach, ani w ich oprogramowaniu. Każdy z Państwa może dobrowolnie i samodzielnie wyłączyć stosowanie plików „cookies” w przeglądarce internetowej danego urządzenia.

Jednocześnie dla Państwa dobra przypominamy, iż z uwagi na ogólnoświatowy charakter Internetu korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może się wiązać z powstaniem zagrożenia w zakresie pozyskania i modyfikowania Państwa danych przez osoby do tego nieuprawnione, dlatego zachęcamy Państwa do stosowania adekwatnych narzędzi technicznych, które pomogą skutecznie zniwelować opisane niebezpieczeństwa (np. programy antywirusowe).

 

Warunki te wchodzą w życie w dniu 1 marca 2014 roku.

 

Polityka prywatności sklepu internetowego działającego pod adresem www.elmaxshop.pl prowadzonego przez spółkę ELMAX STORE, a.s., ul. Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, Republika Czeska wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy v Ostravě pod nr. 25373781.

Mając na uwadze konieczność wychodzenia naprzeciw aktualnym wymogom obowiązującego prawa, a konkretnie realizacji wymogów stawianych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej „RODO”), ELMAX STORE, a.s., pragnie poinformować Cię o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o związanych z tym przysługujących Ci prawach. Przypominamy Ci, że RODO ma zastosowanie we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej począwszy od dnia 25 maja 2018 r.

Jeżeli po zapoznaniu się z treścią naszej polityki prywatności nadal będziesz miał/a jakiekolwiek pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą firmę możesz bez problemu skontaktować się z nami drogą poczty tradycyjnej pod adresem: ELMAXSHOP.PL Skrytka pocztowa 241 ul. Rynek 13 43 400 Cieszyn, lub  bezpośrednio, drogą poczty internetowej z naszym inspektorem danych osobowych na adres e-mail: shop@elmaxshop.pl.

 

Uprzejmnie prosimy o wysłanie informacji na nasz email shop@elmaxshop.pl  o nadaniu przesyłki na skrytke pocztową. W innym wypadku przesyłka niebędzie odebrana.

 

Administrator Twoich danych:

Administratorem Twoich danych osobowych jest ELMAX STORE, a.s., ul. Topolová 777/2, Horní Těrlicko, 735 42 Těrlicko, Republika Czeska.

Twoje dane osobowe pozyskujemy w głównej mierze od Ciebie. Twoje dane osobowe otrzymujemy podczas procesu rejestracji, który przechodzisz na naszym sklepie internetowym (www.elmaxshop.pl). Inne przetwarzane przez nas Twoje dane osobowe, dotyczące adresu zamieszkania, numeru telefonu, numeru NIP, otrzymujemy od Ciebie w związku z realizacją transakcji sprzedaży lub dostawy.

Dane osobowe, które przetwarza ELMAX STORE, a.s.:

             imię i nazwisko, ewentualnie nazwa firmy

             adres zamieszkania

             adres dostawy

             numer NIP (w przypadku przedsiębiorców)

             adres e-mail

             numer telefonu

             numer rachunku bankowego

             informacje o sposobie korzystania przez Ciebie z naszych serwisów (jeżeli wyrazisz zgodę na pliki cookies*)

             numer IP, z którego komunikujesz się z naszym sklepem internetowym,

             dane pochodzące z publicznie dostępnych źródeł

             reklamacje

             Twoje opinie na temat przeprowadzonej przez nas transakcji

             inne informacje o Tobie, które przekazałeś podczas kontaktu z nami

             udzielone przez Ciebie zgody.

Twoje dane osobowe mogą być powierzane do przetwarzania podmiotom przetwarzającym takie dane na rzecz naszej firmy jako Administratora, tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do zrealizowania usług, które u nas zamówiłeś/aś. Mowa o: firmach przewozowych/transportowych – w celu dostawy zakupionego towaru; serwisach odpowiedzialnych za naprawę sprzętu, w przypadku zgłoszenia przez Ciebie reklamacji z tytułu rękojmi lub gwarancji; firmom zbierającym opinie o produktach oraz o sklepach – gdy wyrażasz chęć na podzielenie się swoją opinią o naszej transakcji. W takiej sytuacji jako Administrator zawieramy z podmiotem przetwarzającym umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Podmiot przetwarzający przetwarza powierzone dane osobowe, ale wyłącznie na potrzeby, w zakresie i w celach wskazanych w umowie powierzenia, o której mowa w zdaniu poprzedzających. Bez powierzenia Twoich danych osobowych do przetwarzania nie moglibyśmy prowadzić swojej działalności.

Twoje dane osobowe są przekazywane do Republiki Czeskiej, gdzie mieści się nasza główna siedziba. W przypadku gdy Twoje dane osobowe są przekazywane do Republiki Czeskiej Administrator stosuje zabezpieczenia o których mowa w rozdziale V RODO.

Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych:

Wykonanie umowy sprzedaży

W przypadku, gdy dokonasz zakupu w naszym sklepie internetowym, Twoje dane będą wykorzystane dla potrzeb realizacji zawartej przez nas transakcji sprzedaży. W głównej mierze chodzi o kwestie związane z realizacją płatności, dostawą zamówionych przez Ciebie towarów, wystawianie rachunków lub faktur, spełniania prośby o wyrażenie opinii o transakcji, umożliwienie realizacji Twoich uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i z tytułu rękojmi, czy realizacji prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży.

Umożliwienie rejestracji i logowania się w naszym sklepie internetowym – w tym przypadku przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

Umożliwienie zrealizowania dostawy towaru, jeżeli poprosiłeś nas o pośredniczenie w wykonaniu dostawy - w tym przypadku przetwarzamy Twoje dane w celu realizacji umowy sprzedaży oraz dostawy.

Umożliwienie wydania przez Ciebie opinii na temat zrealizowanej przez nas wspólnie transakcji sprzedaży - w tym przypadku przetwarzamy Twoje dane ze względu na cel w postaci uzasadnionego interesu administratora.

Twoje dane osobowe przetwarzamy:

a.           na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach związanych z realizacją umowy sprzedaży;

b.           na podstawie ich niezbędności do wykonania umowy/zlecenia (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu umożliwienia prawidłowej realizacji przyjętego przez nas zlecenia;

c.            w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), np. podczas tworzenia statystyk, analiz, opinii oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa.

Twoje dane, w zakresie w jakim będzie to niezbędne, możemy udostępniać podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa (np. sądom, organom ochrony prawnej, organom administracji, organom nadzoru).

Przy każdorazowym udostępnianiu Twoich danych osobowych będziemy dbać o to, aby przekazywane było jedynie minimum informacji niezbędnych do realizacji celu przetwarzania danych.

Termin przechowywania Twoich danych osobowych:

Twoje dane osobowe będziemy przechowywać przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa powyżej, wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawnych.

W procesie realizowania przez nas umowy sprzedaży na Twoją rzecz będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres realizacji umowy, a po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać wyłącznie w celach związanych z rozliczalnością naszej działalności, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat. W procesie związanym z rejestracją w naszym sklepie internetowym będziemy przechowywać Twoje dane osobowe przez okres przez jaki jesteś zarejestrowany – do czasu wyrejestrowania się przez Ciebie z naszego sklepu internetowego, a po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszej działalności, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 10 lat. Natomiast w celu realizacji usługi dostawy przez okres realizacji umowy, a po tym okresie Twoje dane będziemy przetwarzać w celach związanych z rozliczalnością naszej działalności, do czego jesteśmy zobligowani przepisami o ochronie danych osobowych oraz przez okres przedawnienia Twoich roszczeń, jednak nie dłużej niż 5 lat.

Twoje prawa przysługujące Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych:

Pamiętaj, że przysługuje Ci prawo do:

1.           dostępu do treści Twoich danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

2.           żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;

3.           żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapomnianym”) – w przypadku, gdy:

a.           dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

b.           wniosłaś/eś sprzeciw wobec przetwarzania danych;

c.            cofnęłaś/cofnąłeś zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

d.           dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e.           dane muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

4.           żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy:

a.           kwestionujesz prawidłowość danych osobowych;

b.           przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a sprzeciwisz się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia;

c.            nie będziemy potrzebować już Twoich danych do swoich celów, będziesz Potrzebować ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

d.           wniosłaś/wniosłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu;

5.           przenoszenia Twoich danych osobowych w przypadku, gdy:

a.           przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy zawartej z Tobą lub na podstawie Twojej zgody;

b.           przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6.           wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy:

a.           zaistnieją przyczyny związane z Twoją szczególną sytuacją oraz;

b.           przetwarzanie danych oparte jest na podstawie niezbędności do realizacji prawnie uzasadnionych celów administratora.

7.           cofnięcia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych w zakresie, w jakim udzieliłaś/udzieliłeś zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Dodatkowo masz prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych „RODO”.

 

Dobrowolność podania Twoich danych osobowych

 

Podanie Twoich danych jest całkowicie dobrowolne. Niepodanie przez Ciebie danych będzie jednak skutkować brakiem możliwości prawidłowego wykonania przez nas usługi na Twoją rzecz.